กิจกรรมทักษะอาชีพ นร.สายชั้นที่ 1

กิจกรรมทักษะอาชีพ นร.สายชั้นที่ 1 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ จังหวัดยะลา