อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เน้นคุณธรรมตามวิถีอิสลาม  จัดการศึกษา  นำพาสุข
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เกษตรสร้างค่า  นำพาชีวิตพอเพียง