ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555

ระดับชั้น
ห้องเรียน
นักเรียน
รวม
ตามแผน
ตามจัด
ชาย
หญิง
รวมทั้งหมด
22
22
317
326
643
รวมระดับก่อนประถม
4
4
67
54
121
อนุบาล 1
2
2
36
23
59
อนุบาล 2
2
2
31
31
62
รวมระดับประถมศึกษา
12
12
67
54
121
ป.1
2
2
29
34
63
ป.2
2
2
19
25
44
ป.3
2
2
25
19
44
ป.4
2
2
21
36
57
ป.5
2
2
30
24
54
ป.6
2
2
28
21
49
รวมระดับมัธยมศึกษา
6
6
98
113
211
ม.1
2
3
67
59
126
ม.2
2
1
13
26
39
ม.3
2
2
18
28
46