ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556

ระดับชั้น
ห้องเรียน
นักเรียน
รวม
ตามแผน
ตามจัด
ชาย
หญิง
รวมทั้งหมด
22
23
334
347
681
รวมระดับก่อนประถม
4
4
62
46
108
อนุบาล 1
2
2
26
26
52
อนุบาล 2
2
2
36
20
56
รวมระดับประถมศึกษา
12
13
164
181
345
ป.1
2
3
40
35
75
ป.2
2
2
27
35
62
ป.3
2
2
21
26
47
ป.4
2
2
25
22
47
ป.5
2
2
30
38
68
ป.6
2
2
21
25
46
รวมระดับมัธยมศึกษา
6
6
108
120
228
ม.1
2
3
66
48
114
ม.2
2
2
33
51
84
ม.3
2
1
9
21
30