ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 1 1
ข้าราชการครู 1 3 4
พนักงานราชการ 4 6 10
อัตราจ้าง 7 11 18
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 3 1 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 1 3 4
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 21 51 72
รวมทั้งหมด 21 51 72