อัลบัมทั้งหมด

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กิจกรรมทักษะอาชีพ นร.สายชั้นที่ 1

ปันยิ้มเพื่อน้อง

มอบเกียรติบัตรทำความสะอาดบริเวณ

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามแนว pisa

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

แข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทาน

กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์

โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน

พบนายก อบต.

ครูที่บรรจุใหม่และครูย้าย

โครงการเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนเพื่อศตวรรษที่ 21

งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ 11

แข่งขันเปตอง

ส่งนางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่

ผอ.จิรภรณ์ รัตกูล ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 24 (บ้านบาโงยบาแด)

ร่วมงานเกษียณ เกษมสุข นายอาแซ วาโด ครูรร.บ้านเกะรอ

ร่วมละหมาดญะนาซะห์ผู้ปกครองของ เด็กหญิงอานีตา อาบู

ร่วมงานเข้าสุนัตลูกศิษย์ และร่วมงานแต่งพี่สาวของนักเรียน ณ บ้านบือเล็ง

ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

อาจารย์นิเทศเอกภาษาอังกฤษ

การผลิตหนังสั้น

ประเมิน ผอ.

งาน paint กระเป๋าผ้า

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

อบรมการขับเคลื่อนพื้นที่ นวัตกรรม

ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายในนามคณะกรรมการ การกำหนดร้อยละของการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ร่วมงานบุญ เนื่องในโอกาส คุณย่าของนางพิระดา ตง ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เสียชีวิต

ประชุมออนไลน์(Line พัสดุ)

มอบทุนเสมอภาคแก่นักเรียนชั้นอนุบาล- ม.3 จำนวน 134 ทุน

เยี่ยมห้องเรียนและนิเทศการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

เยี่ยมห้องเรียนชั้น ป.1

ประชุมเรื่อง พื้นที่นวัตกรรม

รศ.Singing Contest

คณะศึกษานิเทศก์จากสพป.ยล.1 มาติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ PISA

มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย

ทำเกษตร

บริการตัดผมนักเรียน

ลาน Play & Learn เพลินภาษา

โครงการตำรวจประสานโรงเรียน

ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1440 (กิจกรรมละศีลอด)

อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านบ่อเตย

ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านมาแฮ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี

สถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด)

ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาล (อ.1-3)

ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เพราะรักนะ..จึงตัดให้

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมมอบทุนซากาต

กิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด) ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)

กิจกรรมการมอบทุนซากาตในเดือนรอมฎอน ปีการศึกษา 2562

นักเรียนประชารัฐเข้าร่วมโครงการละศีลอดแก่เด็กกำพร้าและผู้ยากไร้

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

กิจกรรมต้อนรับฮารีรายออีดิลฟิตรี

ประเมินยุวเกษตรกร

โรงเรียนบ้านตาสาศึกษาดูงาน

จับรางวัลโรงเรียนธนาคาร

ถ่ายทำการแสดงโรงเรียนธนาคารระดับประเทศ

อบรมแกนนำนักเรียน (อนามัย รร.)

ต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทย

วันเด็กแห่งชาติ 2560

เตรียมงานวันเด็ก

ต้อนรับครูใหม่

ร่วมงานวันครู 60

ร่วมงานวันเด็ก ณ ค่ายสิรินธร

ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กในศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี

การเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละหะลอของช่วงชั้นที่ 1

ครูอนุบาลเยี่ยมนักเรียนน้ำท่วม

เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่น้ำท่วม

เยี่ยมครูป่วย

ประชุมผู้ปกครอง ป.6

แข่งขันศิลปหัตถกรรมวันที่ 3

แข่งขันศิลปหัตถกรรมวันที่ 2

แข่งขันศิลปหัตถกรรมวันแรก

สอบ Pre O-net

การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาคใต้ตอนล่าง

มุมสวยๆ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ทำความดีเพื่อพ่อ