ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น นักเรียน รวม
ชาย หญิง   
อนุบาลศึกษาปีที่ 1/1 18 8 26
อนุบาลศึกษาปีที่ 1/2 8 17 25
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/1 17 16 33
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/2 17 16 33
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/1 16 9 25
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/2 15 10 25
รวมระดับชั้นอนุบาลศึกษา 92 76 168
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 12 13 25
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 11 13 24
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 11 18 29
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 16 18 34
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 17 17 34
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 21 20 41
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 21 17 38
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 17 17 34
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 20 14 34
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 11 20 31
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 10 22 32
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 199 216 415
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 20 25 45
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 28 15 43
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 27 17 54
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 20 16 36
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 19 16 35
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 19 18 37
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 12 16 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 12 15 27
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 12 15 27
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษา 169 153 322
รวมนักเรียนทั้งหมด 457 445 902