ดาวน์โหลด

การนิเทศ 64     ครั้ง วันที่
แบบประเมินนิเทศออนไลน์ ดาวน์โหลด 0.18 MB 48 14 ก.ย. 64
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด 0.04 MB 162 12 ก.ย. 64
เกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์วิชาศาสนา ดาวน์โหลด 0.02 MB 97 12 ก.ย. 64
ตัวอย่างแผนการสอน ดาวน์โหลด 5.37 MB 322 12 ก.ย. 64
แบบฟอร์มแผนการสอน ดาวน์โหลด 0.05 MB 86 12 ก.ย. 64
แบบประเมินสื่อการสอนออนไลน์ ดาวน์โหลด 0.18 MB 276 12 ก.ย. 64
แบบประเมินนิเทศออนแฮนด์ ดาวน์โหลด 0.16 MB 214 12 ก.ย. 64
ตารางสอนออนไลน์ชั้นมัธยม ดาวน์โหลด 0.14 MB 89 12 ก.ย. 64
แบบ ปพ.     ครั้ง วันที่
ปพ.6 มัธยม ดาวน์โหลด 0.06 MB 202 21 เม.ย. 64
ปพ.6 ประถม ดาวน์โหลด 0.08 MB 138 21 เม.ย. 64
ปพ.5 มัธยมวิชาศาสนา ดาวน์โหลด 0.24 MB 71 21 เม.ย. 64
ปพ.5 มัธยมวิชาสามัญ ดาวน์โหลด 0.24 MB 74 21 เม.ย. 64
ปพ.5 ประถมวิชาศาสนา ดาวน์โหลด 0.17 MB 66 21 เม.ย. 64
ปพ.5 ประถมวิชาสามัญ ดาวน์โหลด 0.17 MB 79 21 เม.ย. 64
เอกสารสารสนเทศปีการศึกษา 2564     ครั้ง วันที่
สารสนเทศ ม.1-ม.3 ดาวน์โหลด 0.86 MB 120 23 เม.ย. 64
สารสนเทศ ป.4-ป.6 ดาวน์โหลด 0.77 MB 143 23 เม.ย. 64
สารสนเทศ ป.1-ป.3 ดาวน์โหลด 0.78 MB 64 21 เม.ย. 64
สารสนเทศอนุบาล ดาวน์โหลด 0.59 MB 35 21 เม.ย. 64
บัญชีเรียนชื่อ ดาวน์โหลด 0.12 MB 101 21 เม.ย. 64
แผนการจัดการเรียนรู้ 2564     ครั้ง วันที่
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด 29.58 MB 92 7 พ.ค. 64
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด 0.05 MB 90 21 เม.ย. 64
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (นักศึกษาฝึกสอน) ดาวน์โหลด 0.05 MB 17,169 21 เม.ย. 64
ธุรการชั้น     ครั้ง วันที่
ธุรการชั้นเรียน ดาวน์โหลด 0.65 MB 93 19 เม.ย. 62
บันทึกข้อความการจัดซื้อจัดจ้าง     ครั้ง วันที่
บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด 0.02 MB 45 27 ก.ย. 62
คู่มือการใช้หลักสูตร     ครั้ง วันที่
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ดาวน์โหลด 5.50 MB 321 27 เม.ย. 62
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา ดาวน์โหลด 6.34 MB 198 27 เม.ย. 62
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ดาวน์โหลด 12.62 MB 1,521 27 เม.ย. 62
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ดาวน์โหลด 9.17 MB 426 27 เม.ย. 62
เอกสารโรงเรียน     ครั้ง วันที่
แบบประเมินสมรรถนะของครูขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 0.17 MB 56 29 พ.ค. 63
แบบประเมินคุณภาพผลงานนวัตกรรม ดาวน์โหลด 0.02 MB 378 29 พ.ค. 63
แบบประเมินสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด 0.02 MB 20,902 29 พ.ค. 63
แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดาวน์โหลด 0.09 MB 70,973 29 พ.ค. 63
แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ดาวน์โหลด 0.10 MB 27,570 29 พ.ค. 63
แบบการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ดาวน์โหลด 0.13 MB 17,430 29 พ.ค. 63
เอกสารชั้นเรียน ดาวน์โหลด 0.67 MB 99 19 เม.ย. 62
รายงานโครงการ (ผอ.)     ครั้ง วันที่
รูปภาพและกิจกรรม (pdf) ดาวน์โหลด 3.38 MB 42 17 พ.ค. 62
รูปภาพและกิจกรรม (doc) ดาวน์โหลด 4.71 MB 36 17 พ.ค. 62
ปกรายงานผอ-รอยทรง ดาวน์โหลด 0.30 MB 60 17 พ.ค. 62
รายงานผลผอ รอยทรง ดาวน์โหลด 0.04 MB 59 17 พ.ค. 62
มาตรฐานและตัวชี้วัดวิชาสามัญ     ครั้ง วันที่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด 0.25 MB 96 25 พ.ค. 63
คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.07 MB 1,297 25 พ.ค. 63
หน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลด 0.02 MB 190 25 พ.ค. 63
ประวัติศาสตร์ ดาวน์โหลด 0.04 MB 345 25 พ.ค. 63
ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด 0.05 MB 377 25 พ.ค. 63
ศิลปะ ดาวน์โหลด 0.10 MB 543 25 พ.ค. 63
การงานอาชีพ ดาวน์โหลด 0.03 MB 485 25 พ.ค. 63
สุขศึกษาและพลศึกษา ดาวน์โหลด 0.08 MB 1,741 25 พ.ค. 63
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด 0.19 MB 597 25 พ.ค. 63
ภาษาไทย ดาวน์โหลด 0.10 MB 7,362 25 พ.ค. 63
มาตรฐานและตัวชี้วัดวิชาศาสนา     ครั้ง วันที่
ภาษาอาหรับ ดาวน์โหลด 3.25 MB 28 29 พ.ค. 63
ภาษามลายู ดาวน์โหลด 1.62 MB 31 29 พ.ค. 63
อัล-ตารีก ดาวน์โหลด 3.12 MB 27 29 พ.ค. 63
อัล-อากีดะ ดาวน์โหลด 2.53 MB 30 29 พ.ค. 63
อัล-อัคลาก ดาวน์โหลด 2.84 MB 21 29 พ.ค. 63
อัล-ฟิกฮ์ ดาวน์โหลด 5.05 MB 30 29 พ.ค. 63
อัล-หะดิษ ดาวน์โหลด 1.67 MB 25 29 พ.ค. 63
อัล-กุรอาน ดาวน์โหลด 3.14 MB 24 29 พ.ค. 63
รายงาน     ครั้ง วันที่
รายงานโครงการ ดาวน์โหลด 0.15 MB 185 11 มิ.ย. 63
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด 0.70 MB 100 29 พ.ค. 63
แผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด 0.08 MB 120 29 พ.ค. 63
วิจัย 5 บท ดาวน์โหลด 0.18 MB 60 29 พ.ค. 63
วิจัยหน้าเดียว ดาวน์โหลด 0.02 MB 63 29 พ.ค. 63
วีดิทัศน์     ครั้ง วันที่
โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ ดาวน์โหลด 83.51 MB 36 19 เม.ย. 62
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดาวน์โหลด 57.37 MB 44 19 เม.ย. 62
โปรแกรม     ครั้ง วันที่
โปรแกรมสถิติ ดาวน์โหลด 0.35 MB 32 19 เม.ย. 62
moodle-latest-28 ดาวน์โหลด 46.16 MB 96 8 ธ.ค. 59
ทั่วไป     ครั้ง วันที่
แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน ดาวน์โหลด 0.08 MB 12,105 19 เม.ย. 62
ระบบดูแล ดาวน์โหลด 0.28 MB 67 19 เม.ย. 62