ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565

                จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  ปีการศึกษา 2565
                               ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565
ชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 1/1 14 15 29
อนุบาล 1/2 14 14 28
อนุบาล 2/1 15 15 30
อนุบาล 2/2 15 15 30
อนุบาล 3/1 17 14 31
อนุบาล 3/2 17 13 30
รวมชั้นอนุบาล 92 86 178
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 17 13 30
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 12 30
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 18 12 30
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 13 30
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 18 15 33
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 16 18 34
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 22 20 42
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 24 17 41
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 25 12 37
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 22 15 37
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 13 13 26
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 13 12 25
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 14 14 28
รวมชั้นประถมศึกษา 237 186 423
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 16 24 40
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 20 40
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 23 19 42
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 18 23 41
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 16 27 43
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 20 20 40
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 28 13 41
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 19 21 40
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 17 25 42
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 12 29 41
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 25 16 41
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 23 20 43
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 24 16 40
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 23 18 41
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 7 27 34
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 19 13 32
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 15 15 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 17 16 33
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 18 13 31
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 26 8 34
รวมชั้นมัธยมศึกษา 386 383 769
รวมนักเรียนทั้งหมด 715 655 1,370