ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  ปีการศึกษา 2563
              ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563
 
ชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 1/1 17 13 30
อนุบาล 1/2 17 13 30
อนุบาล 2/1 13 12 25
อนุบาล 2/2 14 11 25
อนุบาล 3/1 16 12 28
อนุบาล 3/2 15 13 28
รวมชั้นอนุบาล 92 74 166
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 16 17 33
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 19 16 35
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 23 16 39
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 23 16 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 20 12 32
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 20 21 41
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 19 22 41
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 12 14 26
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 14 13 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 14 13 27
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 19 37
รวมชั้นประถมศึกษา 231 217 448
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 25 18 43
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 22 20 42
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 24 19 43
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 19 19 38
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 22 17 39
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 17 14 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 16 23 39
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 15 18 33
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 20 20 40
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 14 22 36
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 12 16 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 13 17 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 7 20 27
รวมชั้นมัธยมศึกษา 243 262 505
รวมนักเรียนทั้งหมด 566 553 1,119
 
จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  ปีการศึกษา 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563
 
ชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 1/1 17 13 30
อนุบาล 1/2 17 13 30
อนุบาล 2/1 13 12 25
อนุบาล 2/2 14 11 25
อนุบาล 3/1 16 12 28
อนุบาล 3/2 16 13 29
รวมชั้นอนุบาล 93 74 167
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 16 18 34
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 17 35
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 23 17 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 23 16 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 20 12 32
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 18 16 34
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 20 21 41
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 18 20 38
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 12 14 26
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 14 13 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 13 14 27
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 19 37
รวมชั้นประถมศึกษา 229 219 448
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 25 18 43
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 23 19 42
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 24 19 43
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 19 19 38
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 23 18 41
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 18 13 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 16 23 39
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 15 18 33
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 20 20 40
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 14 21 35
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 12 16 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 13 17 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 7 20 27
รวมชั้นมัธยมศึกษา 246 262 508
รวมนักเรียนทั้งหมด 568 555 1,123