ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น นักเรียน รวม

ชาย
หญิง
อนุบาลศึกษาปีที่ 1/1 15 8 23
อนุบาลศึกษาปีที่ 1/2 17 13 30
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/1 15 12 27
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/2 15 13 28
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/1 17 17 34
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/2 17 17 34
รวมระดับชั้นอนุบาลศึกษา 96 80 176
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 18 14 32
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 19 12 31
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 19 21 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 19 20 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 19 19 38
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 21 18 39
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 15 21 36
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 22 39
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 23 20 43
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 26 17 43
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 16 34
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 231 216 447
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 20 17 37
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 19 17 36
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 14 21 35
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 13 12 25
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 11 17 28
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 12 16 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 15 13 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 16 12 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 16 10 26
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษา 136 135 271
รวมนักเรียนทั้งหมด 463 431 894