ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564

                                          จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  ปีการศึกษา 2564
                                                       ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564
 
ชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 1/1 14 15 29
อนุบาล 1/2 14 16 30
อนุบาล 2/1 17 13 30
อนุบาล 2/2 17 14 31
อนุบาล 3/1 14 12 26
อนุบาล 3/2 15 11 26
รวมชั้นอนุบาล 91 81 172
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 17 12 29
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 13 31
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 13 30
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 23 17 40
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 23 17 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 25 14 39
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 20 15 35
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 19 39
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 20 19 39
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 14 15 29
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 14 13 27
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 12 14 26
รวมชั้นประถมศึกษา 240 197 437
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 21 25 46
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 19 29 48
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 30 17 47
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 24 22 46
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 28 22 50
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 25 23 48
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 11 27 38
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 23 15 38
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 18 16 34
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 22 17 39
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 23 14 37
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 26 8 34
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 11 20 31
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 10 18 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 12 17 29
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 11 19 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 11 17 28
รวมชั้นมัธยมศึกษา 325 326 651
รวมนักเรียนทั้งหมด 656 604 1,260