ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
อ.1 2 35 21 56 28
อ.2 2 33 31 64 32
รวม 4 68 52 120  
ป.1 3 36 41 77 26
ป.2 2 36 36 72 36
ป.3 2 45 35 80 40
ป.4 2 33 34 67 33
ป.5 2 22 40 62 31
ป.6 2 27 25 52 26
รวม 13 199 211 410  
ม.1 4 85 60 145 36
ม.2 3 57 56 113 38
ม.3 2 25 38 63 32
รวม 9 167 154 321  
รวมทั้งหมด 26 434 417 851