สื่อการสอน ON DEMAND

ระดับชั้นปฐมวัย

ครูระติวรรณ  สุขศิริ


ครูวันเพ็ญ   บ่อเตย


ครูฮายีรา  สุราแม


ครูเจะนารีซา  เจะนุ


ครูนาอีมาฮ์ สามิง


ครูอาฎีลา  สมาแอ


ครูอารีญา   หลีศิริ  (ดูวิดีโอ)

ครูนิเย๊าะ   สาและระดับชั้น ป.1-3

ครูมะรอยี   อดุลยศาสน์


ครูซูซานา  ยิงทา


ครูรอมือล๊ะ  ยะโต๊ะ


ครูวาฮีดา  ลาเต๊ะ


ครูมานีเร๊าะ  โดะมะแซ


ครูมูหามะ  อาแว


ครูอัสดี  ยิงทา


ครูกรุณา  อิดดือเระ


ครูสุนิสา  ถิ่นนุ้ย
   
 

ครูพิระดา  ตง


ครูนูรีตา  มูซอ


ครูคอรีเยาะห์  กาโสะ


ครูพิรดาว   หวังจิ


ครูสรียานี  อาบู
     

ครูซาอีด๊ะ  อีแต


ระดับชั้น ป.4-6

ครูพนิดา  ใบหวัง


ครูกาลีหม๊ะ  การียา


ครูสาลีหม๊ะ  เด็งนามอ


ครูซูไบด๊ะ  ดาโอ๊ะมารียอ


ครูประสาร  อุดมผล


ครูฮาลีเม๊าะ  สนิ
    


ครูสูไวบ๊ะห์  สาแม


ครูสุกัญญา  โอ๊ะหลำ


ครูการ์มี  กอระ


ครูฟาตีเมาะ  ยามามะลี


ครูสุไฮมี  คามิ


ครูจินดา  วรรณเพ็ชร


ครูฮีดายู  บินมามุ


ครูรุซนานี  โดะตะเซะ


ระดับชั้น ม.1-3

ชั้น ม.1

ครูรสสุคนธ์  อัศวภูมิ


ครูรุสดี  สามานะอะ


ครูสายนะ  สะมะลี


ครูฮาริด  ยุตะเด็ง


ครูซารีปะห์  เดชประสิทธิ์ศักดิ์


ครูฟิรฮานา หะนิมะ


ครูมะหะมะซอและ  สือรี


ชั้น ม.2

ครูภาณุพงศ์  พรหมอินทร์ครูฮายาตี  สมารา


ครูมัสก๊ะ  สงสุรินทร์


ครูซารูวา  มุสะอะรง


ครูซอฟวาน  ลิบูละ


ครูไลลา ดะดุนะ


ครูฮาซานะ  ดาราเม็ง


ครูโสรายา  ฮามะ


ครูซูเฟียน  มีเร๊ะ


ครูสุรานา  แดงเครา


ครูซากีรา  เจ๊ะเฮ็ง


ครูสะอีด๊ะ  ดาโต๊ะ


ชั้น ม.3

ครูถวัลย์  สุวรรณอินทร์


ครูแวอาซียะห์  บือราเฮง


ครูอาซียะ  เจ๊ะอาแดร์


ครูฮานีบะห์  เจ๊ะเล๊าะ


ครูอาตีกะห์  หะยีปุเตะ


ครูยามีละห์  ดะแซสาเมาะครูอานีซะห์  ยายอ


ครูฮาดีบะห์  โตะลากอ


ครูไซนัลอาบีดิง  มะเต๊ะ


ครู
ต่วนมัรยัม  มะเต๊ะ


ครูเตาฟิด  เจ๊ะนา