ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านตะโละหะลอได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2498  บนเนื้อที่  1  ไร่  2  งาน  ซึ่งได้บริจาคจากนายกอเดร์   มะระหะ  ปัจจุบันใช้เป็นบ้านพักครูของโรงเรียนในตำบลตะโละหะลอ
          ปี  พ.ศ.2512  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  017  จำนวน  1  หลัง  จำนวน  4  ห้องเรียน  เนื่องจากที่คับแคบจึงได้ย้ายที่ตั้งของโรงเรียนมาอยู่ที่ป่าสงวนแห่งชาติ  บ้านบาลูกาลูวะ  มีเนื้อที่  14  ไร่  1  งาน  89  ตารางวา
          ปี  พ.ศ.2514  โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1  ก  จำนวน  1  หลัง   5  ห้องเรียน  และอาคาร  16  ต่อเติมอาคาร  017  จำนวน  4  ห้องเรียน
          ปี พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 จำนวน 1  หลัง
          ปี  พ.ศ.2534  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.105/29 จำนวน 1  หลัง  4  ห้องเรียน  และได้รับเป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนขยายโอกาส
          ปี  พ.ศ.2536  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล 
จำนวน  1  สนาม
          ปี  พ.ศ.2537  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน  แบบ  สปช.105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  280,000  บาท
          ปี  พ.ศ.2538  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอล  แบบ  พ.1  จำนวน  1  สนาม  งบประมาณ  100,000  บาท  ได้รับอนุมัติงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป.1  ก  งบประมาณ  117,700 บาท และคณะครูได้บริจาคเงินซื้อสีทาอาคารเรียน ทั้งภายนอกและภายใน เป็นเงิน  5,000  บาท
          ปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28         จำนวน  9  ห้องเรียน  งบประมาณ  3,613,400  บาท  และเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ได้สร้างสนามเด็กเล่น       และเครื่องเล่น  จำนวน  5  ชุด
          ปี  พ.ศ.2542  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  งบกระตุ้นเศรษฐกิจ  จำนวน  81,000  บาท  สร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.30  พิเศษ  จำนวน  4  ถัง
          ปี  พ.ศ.  2550  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  40,000  บาท  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อภาษาอังกฤษเข้าห้องสมุดแก่โรงเรียนขยายโอกาส  และได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ที่ประสบอุบัติภัยและชำรุดทรุดโทรม  งบประมาณ  47,600  บาท
          ปี  พ.ศ. 2551  ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับให้โรงเรียนดำเนินการก่อสร้างรั้วและประตูโรงเรียน  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  งบประมาณ  36,000  บาท
          ปี  พ.ศ.  2552  ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP) โครงการส่งเสริมดนตรีนาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้าน  งบประมาณ  7,367   บาท
          ปี  พ.ศ.  2553  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ  งบประมาณ  352,000  บาท  รายการอาคาร  ส.พ.ฐ. 4  (ส้วม 4  ที่นั่ง)
          ปี  พ.ศ.  2554  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  450,000  บาท  ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  017  ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ    อาคารเรียน  แบบ ป.1 ก ทาสีภายในและภายนอก   อาคารเรียนแบบ  105/29  ซ่อมเปลี่ยนรางน้ำฝนและปูพื้นกระเบื้อง  อาคารเรียนแบบ  สปช. 2/28                 ปูพื้นกระเบื้องเคลือบหน้าอาคาร  450,000  บาท
          ปี  พ.ศ.  2555  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  93,100  บาท  ในการปรับปรุงซ่อมแซมถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยอัดแน่นบริเวณหลังอาคารเรียน  51  ลบ.ม. ถมดินคลุกพร้อมเกลี่ยอัดแน่นบริเวณถนนหน้าอาคารเรียน 75 ลบ.ม. และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา 50 แผ่น พร้อมคร่าวไม้เนื้อแข็ง  20 ม. และเทพื้นคอนกรีต
          ปี  พ.ศ.  2556  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ   2,000   บาท   ในการจัดซื้อสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ปี  พ.ศ. 2556  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ   200,000    บาท   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู    
ปี  พ.ศ.    2556  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ   200,000   บาท   จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์และห้องสหกรณ์โรงเรียน
ปี  พ.ศ.  2556  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  100,000  บาท  จัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียน
ปี  พ.ศ. 2556  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ   45,000  บาท  จัดซื้อรายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  (แท็บเล็ต)  พร้อมระบบ
ปี  พ.ศ. 2556  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ   90,000  บาท  จัดซื้อโทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า  46  นิ้ว
ปี  พ.ศ. 2556  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 3,000 บาท  จัดจ้างทำป้ายพลาสติก pvc   พร้อมใส่กรอบ  “ศูนย์เพื่อนใจ  To Be Number  One”    
ปี  พ.ศ.   2556  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  4,000  บาท  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงาน  “ศูนย์เพื่อนใจ  To Be Number  One”  
ปี  พ.ศ.   2556   โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  2,283    บาท  จัดซื้อวัสดุการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ปี  พ.ศ.  2556  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  622,000   บาท  จัดจ้างติดตั้งขยายเขต
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน  
          ปี  พ.ศ. 2556    โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ   164,640   บาท   จัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี  พ.ศ. 2556    โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ   6,500   บาท   จัดจ้างถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่มในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ปี  พ.ศ. 2556  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 4,900 บาท จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำผ้าบาติก ลายเส้น
ปี  พ.ศ. 2556  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ   5,280    บาท   จัดจ้างรายการค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ปี  พ.ศ.  2556  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ   250,000  บาท   จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน
ปี  พ.ศ.  2556  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ   90,000   บาท   จัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน
ปี  พ.ศ.  2557  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  10,000  บาท  จัดซื้อวัสดุผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา
ปี  พ.ศ.  2557  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ   2,400  บาท    ค่าจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
ปี  พ.ศ. 2557  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  39,500 บาท    จัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม  (อนุบาล)
ปี  พ.ศ.  2557  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  39,600 บาท  จัดซื้อวัสดุสื่อสำหรับใช้ในห้องสมุด
ปี  พ.ศ. 2557  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  13,000 บาท  จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน
ปี  พ.ศ. 2557  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 1,036,300  บาท  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ปี  พ.ศ.  2557  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  100,000 บาท  ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ปี  พ.ศ.  2557  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  67,100 บาท   ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ปี  พ.ศ.  2557  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 100,000 บาท  ปรับปรุงซ่อมระบบบ่อบาดาล
ปี พ.ศ. 2557  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 147,000  บาท  ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
ปี  พ.ศ.  2557  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 200,000  บาท  ปรับปรุงห้องสมุด           ปี  พ.ศ. 2557  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 276,000 บาท  จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  31,600  บาท   จัดซื้อโต๊ะเรียน – เก้าอี้เรียน   ระดับประถมศึกษา   
ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 100,000  บาท   จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์    
ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 3,483,100  บาท   จ้างก่อสร้างอาคารเรียน       แบบ สปช.105/29(ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง                                                                                                                        
ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 18,000  บาท   จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด  2,500  ลิตร                          
ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 948,000  บาท   ปรับปรุงอาคารเรียนประกอบ
ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 150,000  บาท   ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ห้องสมุดโรงเรียน)                           
ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 5,000  บาท   จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา ชั้น ป.1 และ ป.4       
ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 10,000  บาท   จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา ชั้น ป.1,2,4 และ 5           
ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ   13,208   บาท  จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลาง
ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 50,200  บาท   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน        ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 14,800   บาท   จัดซื้อชุดโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน     รุ่นสแตนดาร์ดสีเทา (ก่อนประถม)                   
ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  31,600   บาท   จัดซื้อชุดโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน    รุ่นสแตนดาร์ดสีเทา (ประถมศึกษา)               
ปี  พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 67,200   บาท   จัดซื้อชุดโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน     รุ่นสแตนดาร์ดสีเทา (มัธยมศึกษา)  
ปี  พ.ศ.  2559 โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  200,000 บาท จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   แบบ  สปช.2/28  
ปี  พ.ศ.  2559  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ 559,900  บาท  จ้างก่อสร้างส้วม              แบบ สปช.605/45  
ปี  พ.ศ.  2559  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  375,500  บาท   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12  เมตร  กว้าง  4.00  เมตร
ปี  พ.ศ.  2559  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  171,000  บาท   จัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
ปี  พ.ศ.  2559  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  4,232,800  บาท   จ้างก่อสร้างอาคารเรียน       แบบ สปช.105/29(ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง
ปี  พ.ศ.  2559  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  199,500  บาท   จ้างซ่อมแซมบ้านพักครู
ปี  พ.ศ.  2559  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  11,680  บาท   จัดซื้อสื่อ  BBL Resource corner
ปี  พ.ศ.  2559  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  3,156  บาท   จัดซื้อสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ปี  พ.ศ.  2559  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  200,000  บาท   จัดซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ปี  พ.ศ.  2559  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  5,000  บาท   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  STEM  Education
ปี  พ.ศ.  2559  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  100,000  บาท   จัดซื้อสื่อเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์