ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557

ระดับชั้น
จำนวนห้อง
นักเรียน
รวม
ชาย
หญิง
อนุบาล 1
2
39
38
77
อนุบาล 2
2
30
28
58
รวมอนุบาล
4
69
66
135
ป.1
3
48
32
80
ป.2
2
35
33
68
ป.3
2
26
38
64
ป.4
2
27
24
51
ป.5
2
29
27
56
ป.6
2
19
35
54
รวมประถมศึกษา
13
184
189
373
ม.1
3
76
62
138
ม.2
2
32
37
69
ม.3
2
22
43
65
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
7
130
142
272
รวมทั้งหมด
24
383
397
780