ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น                                             นักเรียน                                             รวม
                                                       ชาย                    หญิง   
อนุบาล 1/1                                       16                       15                             31
อนุบาล 1/2                                       15                       17                             32
อนุบาล 2/1                                       15                       21                             36
อนุบาล 2/2                                       20                       18                             38
รวมอนุบาล                                        66                       71                            137
ป.1/1                                               13                       13                             26
ป.1/2                                               12                       10                             22
ป.1/3                                               13                        9                              22
ป.2/1                                               17                       15                             32
ป.2/2                                               20                       11                             31
ป.3/1                                               19                       17                             36
ป.3/2                                               18                       17                             35
ป.4/1                                               14                       21                             35
ป.4/2                                               11                       20                             31
ป.5/1                                               18                       10                             28
ป.5/2                                               14                       15                             29
ป.6/1                                               11                       12                             23
ป.6/2                                               14                       13                             27
รวมประถมศึกษา                              194                     183                           376
ม.1/1                                                 0                       30                             30
ม.1/2                                                 0                       29                             29
ม.1/3                                               36                         0                             36
ม.1/4                                               37                         0                             37
ม.2/1                                               16                       14                             30
ม.2/2                                               12                       17                             29
ม.2/3                                               16                       14                             30
ม.3/1                                               10                       13                             23
ม.3/2                                               11                       10                             21
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น                    138                     127                           265
รวมทั้งหมด                                      398                     381                          779