ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

ข้อมูลนักเรียน
10  มิถุนายน  2562
 
ระดับชั้น นักเรียน รวม ห้องเรียน
ชาย หญิง
อนุบาลศึกษาปีที่ 1/1 13 13 26 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 1/2 13 11 24
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/1 19 11 30 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/2 17 12 29
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/1 16 14 30 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/2 17 14 31
รวมระดับชั้นอนุบาล 95 75 170 6
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 12 27 3
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 9 24
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 18 11 29 2
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 14 14 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 19 21 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 20 20 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 19 21 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 23 19 42
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 17 22 39 2
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 18 36
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 13 29 3
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 12 30
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 16 13 29
รวมระดับชั้นประถม 243 218 461 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 21 19 40 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 18 18 36
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 18 19 37
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 16 19 35
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 16 19 35
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 18 17 35
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 17 17 34 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 17 17 34
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 23 33
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 13 20 33 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 13 21 34
รวมระดับชั้นมัธยม 177 209 386 11
รวมนักเรียนทั้งหมด 515 502 1,017 31

ข้อมูลนักเรียน
10  พฤศจิกายน  2562
 
ระดับชั้น นักเรียน รวม ห้องเรียน
ชาย หญิง
อนุบาลศึกษาปีที่ 1/1 13 13 26 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 1/2 13 12 25
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/1 18 11 29 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/2 16 12 28
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/1 17 14 31 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/2 17 14 31
รวมระดับชั้นอนุบาล 94 76 170 6
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 12 27 3
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 10 25
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 15 12 27
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 19 11 30 2
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 14 29
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 20 20 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 20 20 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 20 19 39 2
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 23 20 43
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 17 22 39 2
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 17 35
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 13 29 3
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 12 30
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 15 14 29
รวมระดับชั้นประถม 246 216 462 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 21 19 40 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 18 18 36
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 18 19 37
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 16 19 35
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 15 19 34
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 18 17 35
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 17 17 34 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 17 17 34
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 23 33
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 13 20 33 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 13 21 34
รวมระดับชั้นมัธยม 176 209 385 11
รวมนักเรียนทั้งหมด 516 501 1,017 31