ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ