ศึกษาดูงาน

โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนบ้านซีเยาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 ในการศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ โดยมีนางสาวรอฮานี แวอูเซ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมนี้ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนร่วมกันต่อไป .....4 พฤศจิกายน 2563