ปรัชญา/คำขวัญ

ปรัชญา
พัฒนาตนด้วยการเรียน  มีความพากเพียรเป็นคนดี

คำขวัญ

“การเรียนเด่น  สุขภาพดี  มีคุณธรรม”