ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
ม.5 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โทรศัพท์ 0882957485 โทรสาร ถวัลย์ สุวรรณอินทร์

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ