วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
พัฒนาครูสู่มืออาชีพสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ
พัฒนาระบบการจัดศึกษาภาคบังคับ ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ภูมิทัศน์สวยงามน่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน