ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร   3 3
ข้าราชการครู 9 40 49
พนักงานราชการ 6 6 12
อัตราจ้าง 1 1 2
วิทยากรอิสลาม 5 4 9
พี่เลี้ยงเด็กพิการ   1 1
ธุรการโรงเรียน   1 1
นักการภารโรง   1 1
ยามรักษาความปลอดภัย   1 1
ครูประชารัฐ 1 5 6
ครูจ้างพิเศษ 1 1 2
รวมทั้งหมด 23 64 87